Thermoline s.r.o.
O firmeProjekciaVýrobaKlimatizáciaReferencieZODTServisCertifikátyKontakt

Nachádzate sa na nových stránkach spoločnosti Thermoline s.r.o. | Vzduchotechnika - Klimatizácia. Pre prihlásenie do ovládacieho panelu AIRcontrol pokračujte v pravom hornom rohu stránky.

V prípade, že máte záujem o naše produkty a služby vyberte si konkrétnu položku z ponuky menu.

Naša ponuka Zariadenia pre odvod dymu a tepla
kruhové potrubie štvorhranné potrubie komínyventilátory kruhový ventilátorpodstropná jednotkanapäťový regulátorrekuperačný výmenníkelektrický ohrievačcenník
Môže Vás zaujímať
PDFZariadenia pre odvod dymu a tepla
PDFCertifikát THERMOLINE, s.r.o.Zariadenie pre odvod dymu a tepla zabezpečuje kontrolovaný odvod splodín horenia (dym, jedovaté plyny, vodná hmla) a tepla za súčasného prívodu čerstvého vzduchu.

Kontrolovaný odvod dymu a tepla zníži a ustáli teplotu v danom dymovom úseku, čo následne zabráni vzniku sekundárnych požiarov vznietením sa ďalších látok vplyvom sálavého tepla.

Pri kontrolovanom odvode dymu a tepla sa vytvára pri podlahe vrstva vzduchu s relatívne nízkym výskytom dymu, čo vytvorí únikové cesty pre ľudí a prístupové cesty pre zásah jednotiek hasičského záchranného zboru.
Správne nadimenzované zariadenie pre odvod dymu a tepla zabezpečí zamedzenie vzniku nekontrolovateľne rozvinutého požiaru „flash-over“ a ochranu zariadení v objekte, ako i stavebných dielov pred priamym pôsobením požiaru.

Súčasťou zariadenia pre odvod dymu a tepla sú dymové zásteny pre vymedzenie dymových úsekov ,klapky pre prívod vzduchu a ovládací systém. ZODT má byť v zmysle platných noriem a smerníc ovládané manuálne a automaticky.

ZODT je navrhované v zmysle zákona o požiarnej ochrane č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi, Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z.z o technických požiadavkách protipožiarneho zabezpečenia pri výstavbe a užívaní stavieb, STN 92 02 01 1až 4 o pož. bezpečnosti stavieb a STN EN 12 101 1-10.

Priestory bez ZODT

 • požiar sa vplyvom vysokého sálavého tepla rozšíril na vzdialenejšie predmety,
 • vysoká koncentrácia dymu, jedovatých plynov a tepla spolu so spálením kyslíka  spôsobila udusenie prítomných osôb,
 • v prípade otvorenia únikového východu záchranármi, v miestnosti nastane  explózia (rýchly prívod kyslíka pre oheň),
 • sálavé teplo postupne naruší stavebné konštrukcie, ohrozuje osoby a tovar na ďalšom poschodí…

Priestory s prirodzeným systémom ZODT

 • zariadenie po detekovaní dymu a tepla otvorí prívodnú žalúziu a tiež klapku ZODT vo svetlíku,
 • pomocou komínového efektu dym, teplo a jedovaté plyny unikajú z priestorov,
 • pevná alebo rolovateľná zástena zamedzí rozšíreniu požiaru do ďalších dymových úsekov,
 • pri otvorení únikového východu nehrozí riziko explózie požiaru, tzv. „flash-over“,
 • nižšia koncentrácia dymu a plynov umožní prítomným osobám únik z horiacich priestorov.

Výhodou  tohto systému je zvyšujúci sa výkon zariadenia so stúpajúcou teplotou plynov (graf na konci článku).

Naopak nevýhodou je ohraničená účinnosť pri nižších teplotách a väčšom rozdiele výšok medzí prívodom vzduchu a odvodom dymu a tepla. Pri tomto systéme sa taktiež môže negatívne prejavovať vplyv vetra pri výstupe dymu z objektu.

Viacpodlažná budova bez ZODT

 • požiar sa rozširuje na vyššie podlažia,
 • vysoká koncentrácia dymu, jedovatých plynov a tepla spolu so spálením kyslíka  spôsobila udusenie prítomných osôb,
 • v prípade otvorenia únikového východu záchranármi hrozí  explózia (rýchly prívod kyslíka pre oheň),
 • sálavé teplo postupne naruší stavebné konštrukcie,
 • dym a jedovaté plyny zamoria únikové cesty a zamedzia záchrane prítomných osôb

Viacpodlažná budova s núteným systémom ZODT

Výhodou tohto systému je okamžité využitie plného výkonu ventil árov pri uvedení do činnosti. Nevýhodou je pri zvyšujúcej sa teplote plynov znižujúca sa účinnosť ventilátorov a náročné elektrotechnické zabezpečenie.

 • v počiatočných fázach požiaru, pokiaľ teplota nedosiahne cca. 273 °C, je nútený odvod spalín 2-násobne účinnejší ako prirodzený systém ZODT,
 • pri dosiahnutí hraničnej teploty (273 – 300 °C) majú oba systémy podobnú účinnosť,
 • po prekročení 300 °C je prirodzený systém ZODT o cca. 25 % účinnejší ako nútený systém ZODT.

PDFZariadenia pre odvod dymu a tepla vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu.

Prehľad produktov
potrubia pre ZODT

klapky pre ZODT

ventilátory pre ZODT
Rýchla navigácia

O firmeReferencieServisCertifikátyKontakt
Máte otázky? Napíšte nám.
3krát2: